NAPRAWY ULIC I CHODNIKÓW

 WYKAZ  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z NAPRAWĄ  I UTRZYMANIEM      NAWIERZCHNI ULIC  I CHODNIKÓW NA  OSIEDLU BOREK

Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformował Radę,

że Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zadeklarował podjęcie następujących zadań w ramach prac utrzymaniowych:

1. Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych dla  lokalizacji:

 - ul. Gajowicka 177/ ul. Jastrzębia

 - ul. Jastrzębia / ul. Racławicka

- ul. Sokola / ul. Racławickac

- ul. Gajowicka / ul. Sokola

- ul. Powstańców Śl. / ul. Sokola

Zostanie wykonane w najbliższym okresie przy sprzyjających warunkach pogodowych

2. Naprawa chodników w poniższych ulicach zostanie wykonana w terminach:

- ul. Ulanowskiego 17-19 – do końca czerwca 2014

- ul. Garwolińska / ul. Pułtuska – II połowa 2014

- ul. Kampinoska – od ul. Sudeckiej II połowa 2014

- ul. Pułtuska 20-26, do realizacji w 2015

Oraz:

-  naprawa nawierzchni na ul. Sokolej, na odcinku od pl. Anielewicza do ul. Modlińskiej zostanie wykonana do końca 2014r.

- ubytki z jezdni ul. Jastrzębiej zostały uzupełnione do końca maja 2014r.

- sprawa studzienki telekomunikacyjnej w ul. Racławickiej 39 została skierowana do TP SA.

  3. Uzgodnienie z Zarządem Zieleni Miejskiej zakresu i terminu wykonania robót w ulicach:

            - al. Wiązowa 9-13 i 18-22

            - al. Jaworowa 30-40e

            - ul. Pułtuska

            - ul. Jastrzębia 14/16

            - ul. Sokola 49

            - ul. Sudecka przy Parku Południowym

4. Naprawa chodników w pasach drogowych, które będą realizowane sukcesywnie w zależności od dostępności środków na utrzymanie dróg. 

- al. Dębowa 5-5A i 12-14A

- al. Lipowa 19-23

- ul. Racławicka 39-47

- ul. Januszowicka (przy SP nr 47)

- al. Jaworowa (od ul. Januszowickiej w kierunku Powstańców Śl.)

Odnośnie zgłoszonego złego stanu nawierzchni zjazdów  prowadzących na działki nie będące w zarządzie Gminy Wrocław (budynki przy ul. Ślężnej 178-180 należą do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, natomiast budynek przy ul Powstańców Śl. 176-180 do S.M. Pod Jaworami), Departament Infrastruktury poinformował, że zgodnie z art. 29 Ustawy o drogach publicznych naprawa tych miejsc leży w gestii właścicieli tych działek. W związku z powyższym ZDiUM podejmie przewidziane prawem działania.

Działka, która stanowi dojazd z ul. Weigla do budynku Ślężna 178-180 nie jest sklasyfikowana jako działka drogowa, podobnie jak teren przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śl. 210-220.

W świetle powyższych ustaleń sprawa naprawy dróg dojazdowych zostanie przekazane do właściwych jednostek Gminy.

Zgłoszenia dotyczące zbyt wysoko osadzonej studzienki, która nie odbiera wody deszczowej (pkt 6 wniosków Radnych) ze względu na brak podania dokładnej lokalizacji nie zostało rozpoznane.

Ponadto w zakresie wniosków o wyznaczenie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań ulic:

 Sokola /Ulanowskiego oraz Ulanowskiego/Jastrzębia oraz prośby o barierkę zabezpieczającą wyjście

 z Zespołu Szkół nr 4 od strony ul. Powstańców Śl. (uniemożliwiającą wtargnięcie na jezdnię oraz 

zabezpieczającą przed możliwością wjechania pojazdów) poinformowano że:

Powyższe skrzyżowania znajdują się w strefie ruchu o ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Przepisy rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na drogach określają zasady lokalizowania przejść dla pieszych.

Przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy

z pierwszeństwem, natomiast przez pozostałe  ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół

i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci. W tej sytuacji nie przewiduję wyznaczania przejść dla pieszych we wskazanym przez Państwa miejscach – tak pisze Departament  Infrastruktury. Przejście przez jezdnię w rejonie omawianych skrzyżowań powinno odbywać się zgodnie z przepisami ogólnymi ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Odnośnie prośby o montaż barierki na wysokości ZS nr 4 przy ul. Powstańców Śl. Departament Infr. Informuje, że wyjście ze szkoły usytuowane jest w znacznej odległości od ulicy. Wzdłuż chodnika usytuowano żywopłot oddzielający ciąg pieszy od jezdni, dodatkowo w rejonie torowiska zamontowana jest bariera uniemożliwiająca przejście na druga stronę ulicy. W poprzek chodnika po obu stronach zlokalizowano słupki eliminujące wjazd na chodnik. W tej sytuacji Departament Infr. nie widzi zasadności dla montażu w tym miejscu kolejnych elementów inżynierii ruchu.

Na posiedzeniu Komisji  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wydział Inżynierii Miejskiej zwróci się

do ZDiUM z prośbą o odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań

Gajowicka  /Jastrzębia,  Jastrzębia / Racławicka, Sokola/Racławicka, Gajowicka/Sokola,

Powstanców Śl /Sokola.

Pismo zostało podpisane przez z-cę Dyrektora Wydziału p. Elwirę Nowak