PRZEGLĄD ULIC OSIEDLA BOREK 2016

PRZEGLĄD ULIC OSIEDLA BOREK -  ROK 2016

odpowiedź ZDiUM Wrocław - pismo nr EEDD.4210.62.49965.59652.2016.PG z dnia 16.06.2016

 

1. naprawa chodnika przy ul. Ulanowskiego 23 nie jest planowana w br

2. naprawa chodnika przy ul. Sokolej 49, strona północna, nie jest planowana w br

3. chodnik przy ul. Jastrzębiej 10/12-14/16 został naprawiony na całej powierzchni,

4. naprawa chodnika przy ul. Wolbromskiej 4-4a nie jest planowana w br.

5. naprawa chodnika przy Gimnazjum nr 23 nie jest planowana w br

6. naprawa nawierzchni przystanku autobusowego przy Gimnazjum nr 23 nie jest planowana w br

7. naprawa chodnika przy ul. Modlińskiej 54-56 przy wypiętrzonych korzeniach zostanie wykonana w br. z nawierzchni tymczasowej z tłucznia,

8. ubytek nawierzchni przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Racławicka - Sokola zostanie naprawiony w czerwcu - lipcu br; oznakowanie poziome nie przewidziane do odnawiania - przejście położone w strefie ruchu uspokojonego,

9. przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Racławicka - Jastrzębia (rejon szkoły) - oznakowanie zostanie odnowione w bieżącym sezonie wykonawczym, po doznakowaniu znakami D-6 (czekamy na decyzję zarządzającego ruchem we Wrocławiu - WIM UM),

10. naprawa drogi gruntowej łączącej ul. Wolbromską z podwórkiem Hallera 16-18 nie jest planowana w br, nie planuje się również wygrodzeń w tym rejonie,

11. przy ul. Modlińskiej przed Racławicką: po stronie prawej w br zostanie wykonana naprawa chodnika bitumicznego, po stronie lewej nie planujemy wykonania chodnika,

12. chodnik przy ul. Orlej 8-26 został w ubiegłym roku lokalnie naprawiony na dość dużej  powierzchni, nie planuje się wymiany całej nawierzchni,

13. naprawa wgłębień w jezdni przy ul. Gajowickiej/Saperów nie jest planowana w br

14. naprawa chodnika przy ul. Racławickiej (od Orlej do basenu) nie jest planowana w br,

15. ubytki na ul. Kutnowskiej są na bieżąco, w miarę możliwości naprawiane,

16. ul. Januszowicka nie posiada poboczy, teren poza krawężnikiem pełni funkcję zieleńca,

17. ubytki w al. Jaworowej są na bieżąco, w miarę możliwości, naprawiane,

18. nie ma w planach żadnych remontów chodników przy ul. Januszowickiej, al. Akacjowej, al. Lipowej,

19. ubytki w ul. Sokolej zostaną naprawione w czerwcu-lipcu br,

20. chodnik przy al. Jaworowej (odcinki przy ul. Sudeckiej i ul. Ślężnej) zostanie naprawiony w czerwcu-lipcu br,

21. naprawa chodnika przy al. Akacjowej (szkoła międzynarodowa) nie jest planowana w br,

22. naprawa chodnika przy ul. Pułtuskiej/Ślężna nie jest planowana w br

23. naprawa chodnika przy ul. Dębowe/Sudeckiej nie jest planowana w br,

24. naprawa chodnika przy ul. Sudeckiej, strona zachodnia nie jest planowana w br

 podpisano

z upoważnienia Dyrektora

NACZELNIK

Wydziału Eksploatacji i Utrzymania

Konrad Gaj