PRZEGLĄD ULIC OSIEDLA BOREK 2016

PRZEGLĄD ULIC OSIEDLA BOREK -  ROK 2016

odpowiedź ZDiUM Wrocław - pismo nr EEDD.4210.62.49965.59652.2016.PG z dnia 16.06.2016

 

1. naprawa chodnika przy ul. Ulanowskiego 23 nie jest planowana w br

2. naprawa chodnika przy ul. Sokolej 49, strona północna, nie jest planowana w br

3. chodnik przy ul. Jastrzębiej 10/12-14/16 został naprawiony na całej powierzchni,

4. naprawa chodnika przy ul. Wolbromskiej 4-4a nie jest planowana w br.

5. naprawa chodnika przy Gimnazjum nr 23 nie jest planowana w br

6. naprawa nawierzchni przystanku autobusowego przy Gimnazjum nr 23 nie jest planowana w br

7. naprawa chodnika przy ul. Modlińskiej 54-56 przy wypiętrzonych korzeniach zostanie wykonana w br. z nawierzchni tymczasowej z tłucznia,

8. ubytek nawierzchni przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Racławicka - Sokola zostanie naprawiony w czerwcu - lipcu br; oznakowanie poziome nie przewidziane do odnawiania - przejście położone w strefie ruchu uspokojonego,

9. przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Racławicka - Jastrzębia (rejon szkoły) - oznakowanie zostanie odnowione w bieżącym sezonie wykonawczym, po doznakowaniu znakami D-6 (czekamy na decyzję zarządzającego ruchem we Wrocławiu - WIM UM),

10. naprawa drogi gruntowej łączącej ul. Wolbromską z podwórkiem Hallera 16-18 nie jest planowana w br, nie planuje się również wygrodzeń w tym rejonie,

11. przy ul. Modlińskiej przed Racławicką: po stronie prawej w br zostanie wykonana naprawa chodnika bitumicznego, po stronie lewej nie planujemy wykonania chodnika,

12. chodnik przy ul. Orlej 8-26 został w ubiegłym roku lokalnie naprawiony na dość dużej  powierzchni, nie planuje się wymiany całej nawierzchni,

13. naprawa wgłębień w jezdni przy ul. Gajowickiej/Saperów nie jest planowana w br

14. naprawa chodnika przy ul. Racławickiej (od Orlej do basenu) nie jest planowana w br,

15. ubytki na ul. Kutnowskiej są na bieżąco, w miarę możliwości naprawiane,

16. ul. Januszowicka nie posiada poboczy, teren poza krawężnikiem pełni funkcję zieleńca,

17. ubytki w al. Jaworowej są na bieżąco, w miarę możliwości, naprawiane,

18. nie ma w planach żadnych remontów chodników przy ul. Januszowickiej, al. Akacjowej, al. Lipowej,

19. ubytki w ul. Sokolej zostaną naprawione w czerwcu-lipcu br,

20. chodnik przy al. Jaworowej (odcinki przy ul. Sudeckiej i ul. Ślężnej) zostanie naprawiony w czerwcu-lipcu br,

21. naprawa chodnika przy al. Akacjowej (szkoła międzynarodowa) nie jest planowana w br,

22. naprawa chodnika przy ul. Pułtuskiej/Ślężna nie jest planowana w br

23. naprawa chodnika przy ul. Dębowe/Sudeckiej nie jest planowana w br,

24. naprawa chodnika przy ul. Sudeckiej, strona zachodnia nie jest planowana w br

 podpisano

z upoważnienia Dyrektora

NACZELNIK

Wydziału Eksploatacji i Utrzymania

Konrad Gaj

Komisja Infrastruktury, Zieleni i Gospodarki Przestrzennej

KOMISJA INFRASTRUKTURY, ZIELENI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Rady osiedla Borek

 


I. Komisja składa się z 5 członków:


1. Przewodniczący - Wolny Marcin
2. Członek - Czekaj Miłosław
3. Członek - Matkowski Marek
4. Członek - Matusiak Filip
5. Członek - Nowak Maria

Komisja opiniuje przedłożone jej projekty uchwał  oraz przedstawia własne inicjatywy uchwałodawcze, a także dokonuje ocen stanu infrastruktury na terenie osiedla i przedstawia niezbędne wnioski na sesje RO lub posiedzenia Zarządu osiedla.

Do szczegółowych zadań Komisji Infrastruktury należy:
1. Współdziałanie z organami miasta w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym infrastruktury osiedla.
2. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla.
3. Opiniowanie funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie osiedla i zmian związanych z jej usprawnieniem i zapewnienia bezpieczeństwa pieszym,
4. Opiniowanie decyzji związanych z ochrona środowiska.
5. Opracowywanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych miasta wykonujących zadania na obszarze osiedla.
6. Opracowywanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego, a także wykonywanych prac remontowych na obszarze osiedla.
7. Zbieranie danych i transmisja sygnałów o nieprawidłowym funkcjonowaniu elementów infrastruktury do właściwych służb miejskich.

NAPRAWY ULIC I CHODNIKÓW

 WYKAZ  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z NAPRAWĄ  I UTRZYMANIEM      NAWIERZCHNI ULIC  I CHODNIKÓW NA  OSIEDLU BOREK

Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformował Radę,

że Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zadeklarował podjęcie następujących zadań w ramach prac utrzymaniowych:

1. Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych dla  lokalizacji:

 - ul. Gajowicka 177/ ul. Jastrzębia

 - ul. Jastrzębia / ul. Racławicka

- ul. Sokola / ul. Racławickac

- ul. Gajowicka / ul. Sokola

- ul. Powstańców Śl. / ul. Sokola

Zostanie wykonane w najbliższym okresie przy sprzyjających warunkach pogodowych

2. Naprawa chodników w poniższych ulicach zostanie wykonana w terminach:

- ul. Ulanowskiego 17-19 – do końca czerwca 2014

- ul. Garwolińska / ul. Pułtuska – II połowa 2014

- ul. Kampinoska – od ul. Sudeckiej II połowa 2014

- ul. Pułtuska 20-26, do realizacji w 2015

Oraz:

-  naprawa nawierzchni na ul. Sokolej, na odcinku od pl. Anielewicza do ul. Modlińskiej zostanie wykonana do końca 2014r.

- ubytki z jezdni ul. Jastrzębiej zostały uzupełnione do końca maja 2014r.

- sprawa studzienki telekomunikacyjnej w ul. Racławickiej 39 została skierowana do TP SA.

  3. Uzgodnienie z Zarządem Zieleni Miejskiej zakresu i terminu wykonania robót w ulicach:

            - al. Wiązowa 9-13 i 18-22

            - al. Jaworowa 30-40e

            - ul. Pułtuska

            - ul. Jastrzębia 14/16

            - ul. Sokola 49

            - ul. Sudecka przy Parku Południowym

4. Naprawa chodników w pasach drogowych, które będą realizowane sukcesywnie w zależności od dostępności środków na utrzymanie dróg. 

- al. Dębowa 5-5A i 12-14A

- al. Lipowa 19-23

- ul. Racławicka 39-47

- ul. Januszowicka (przy SP nr 47)

- al. Jaworowa (od ul. Januszowickiej w kierunku Powstańców Śl.)

Odnośnie zgłoszonego złego stanu nawierzchni zjazdów  prowadzących na działki nie będące w zarządzie Gminy Wrocław (budynki przy ul. Ślężnej 178-180 należą do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, natomiast budynek przy ul Powstańców Śl. 176-180 do S.M. Pod Jaworami), Departament Infrastruktury poinformował, że zgodnie z art. 29 Ustawy o drogach publicznych naprawa tych miejsc leży w gestii właścicieli tych działek. W związku z powyższym ZDiUM podejmie przewidziane prawem działania.

Działka, która stanowi dojazd z ul. Weigla do budynku Ślężna 178-180 nie jest sklasyfikowana jako działka drogowa, podobnie jak teren przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śl. 210-220.

W świetle powyższych ustaleń sprawa naprawy dróg dojazdowych zostanie przekazane do właściwych jednostek Gminy.

Zgłoszenia dotyczące zbyt wysoko osadzonej studzienki, która nie odbiera wody deszczowej (pkt 6 wniosków Radnych) ze względu na brak podania dokładnej lokalizacji nie zostało rozpoznane.

Ponadto w zakresie wniosków o wyznaczenie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań ulic:

 Sokola /Ulanowskiego oraz Ulanowskiego/Jastrzębia oraz prośby o barierkę zabezpieczającą wyjście

 z Zespołu Szkół nr 4 od strony ul. Powstańców Śl. (uniemożliwiającą wtargnięcie na jezdnię oraz 

zabezpieczającą przed możliwością wjechania pojazdów) poinformowano że:

Powyższe skrzyżowania znajdują się w strefie ruchu o ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Przepisy rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na drogach określają zasady lokalizowania przejść dla pieszych.

Przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy

z pierwszeństwem, natomiast przez pozostałe  ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół

i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci. W tej sytuacji nie przewiduję wyznaczania przejść dla pieszych we wskazanym przez Państwa miejscach – tak pisze Departament  Infrastruktury. Przejście przez jezdnię w rejonie omawianych skrzyżowań powinno odbywać się zgodnie z przepisami ogólnymi ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Odnośnie prośby o montaż barierki na wysokości ZS nr 4 przy ul. Powstańców Śl. Departament Infr. Informuje, że wyjście ze szkoły usytuowane jest w znacznej odległości od ulicy. Wzdłuż chodnika usytuowano żywopłot oddzielający ciąg pieszy od jezdni, dodatkowo w rejonie torowiska zamontowana jest bariera uniemożliwiająca przejście na druga stronę ulicy. W poprzek chodnika po obu stronach zlokalizowano słupki eliminujące wjazd na chodnik. W tej sytuacji Departament Infr. nie widzi zasadności dla montażu w tym miejscu kolejnych elementów inżynierii ruchu.

Na posiedzeniu Komisji  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wydział Inżynierii Miejskiej zwróci się

do ZDiUM z prośbą o odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań

Gajowicka  /Jastrzębia,  Jastrzębia / Racławicka, Sokola/Racławicka, Gajowicka/Sokola,

Powstanców Śl /Sokola.

Pismo zostało podpisane przez z-cę Dyrektora Wydziału p. Elwirę Nowak