CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA - ZESPŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19

 

Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” kolejnej wrocławskiej szkole

11 maja 2016 r. Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu, odebrała uroczyście z rąk kapituły „CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA”. To kolejny już certyfikat przyznany wrocławskim placówkom oświatowym, za podejmowane inicjatywy w zakresie zapobiegania przestępczości i stworzenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w administrowanych obiektach. Program ruszył z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Strażą Miejską Wrocławia oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia realizuje program pod nazwą „Certyfikat Bezpieczeństwa”.

Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa oraz motywowanie zarządców nieruchomości, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz innych podmiotów do większej dbałości o bezpieczeństwo użytkowników obiektów, a także mobilizowanie ich do podejmowania wspólnych inicjatyw w tym zakresie. W tym roku akces przystąpienia do programu wyraziły dyrekcje kilku kolejnych wrocławskich szkół, których obiekty poddane zostały procesowi certyfikacji. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 19 przy ul. Januszowickiej 35-37 spełnił wszystkie założone przez program kryteria.

W związku z powyższym 11 maja 2016 roku Przewodniczący Kapituły mł. insp. Arkadiusz Małecki Komendant Miejski Policji we Wrocławiu wraz z członkami kapituły programu Zbigniewem Szklarskim Zastępcą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, bryg. Sylwestrem Dąbkiem Zastępcą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Panem Piotrem Kościelnym Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia wręczyli na ręce Pani Dyrektor Bogusławy Pawłowskiej przekazał certyfikat oraz pamiątkową statuetkę.

W uroczystości wręczenia „Certyfikatu Bezpieczeństwa” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 19 przy ul. Januszowickiej 35-37 we Wrocławiu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejscowej rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej i innych placówek oświatowych, które już wcześniej otrzymały certyfikat, a także przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele i uczniowie certyfikowanej szkoły.

W certyfikowanej szkole zainicjowano szereg przedsięwzięć mających na celu podwyższenie standardów bezpieczeństwa przede wszystkim:

  • Ruch pieszych oraz pojazdów na ciągach komunikacyjnych przyległych do budynku szkoły zorganizowany jest w taki sposób, aby przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu odbywał się w sposób płynny, bezkolizyjny i bezpieczny.

  • Wydzielone parkingi powodują, ze drogi dojazdowe do szkoły nie są blokowane przez źle zaparkowane samochody.

  • Przestrzeń publiczna wokół budynków jest ukształtowana w taki sposób, że żaden jej element nie zakłóca pola widzenia. Zieleń rosnąca wokół budynków jest funkcjonalna. Drzewa i krzewy dobrano kolorystycznie i skomponowano w taki sposób, że wpływają pozytywnie na samopoczucie dzieci i pozwalają na chwile odprężenia podczas przerwy w zajęciach.

  • Elementy małej architektury – place zabaw, ławki, kosze na śmieci zainstalowane na terenach przyszkolnych wykonano w systemie „anty - wandal”. Są one bardzo praktyczne i odpowiednio wpisują się w koncepcję funkcjonowania certyfikowanych obiektów.

  • Teren przyległy oraz same obiekty są odpowiednio oświetlone. Nie ma miejsc zaciemnionych oraz elementów tworzących osłonę dla potencjalnego przestępcy.

  • System monitoringu wizyjnego obejmuje swoim zasięgiem newralgiczne punkty przestrzeni zewnętrznej oraz wewnętrznej budynków. Obiekty wyposażono w instalację alarmową. Czujniki zamontowano w „strategicznych” punktach budynku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 w pełni zasługuje na wyróżnienie. Dyrekcja dokłada wielu starań, aby bezpieczeństwo uczniów w placówce stało na bardzo wysokim poziomie, a przyznany „certyfikat bezpieczeństwa” jest zwieńczeniem tych wysiłków.

Uroczystość uświetnił Pokaz Talentów Szkolnych oraz koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod przewodnictwem kom. Adama Wittiwa.

(KWP 

 

"CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA" DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MSM ENERGETYK

                         „CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA” DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

16 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk za przedsięwzięcia realizowane na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.             Jest to pierwszy certyfikat przyznany spółdzielni mieszkaniowej w ramach programu opracowanego       i wdrożonego przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, a którego współrealizatorami są Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocław, Komenda Miejska Straży Pożarnej oraz Straż Miejska Wrocławia.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Komendant Miejski Policji we Wrocławiu insp. Jacek Kaczmarek, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Rady Miejskiej Wrocławia, Rady Osiedla Borek, a także przedstawiciele Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk, którzy odebrali z rąk kapituły „CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA”.

Podczas uroczystości przedstawiono również założenia programu „Certyfikat Bezpieczeństwa”.

Certyfikat przyznawany jest przez Zespół Certyfikujący składający się z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Urzędu Miasta Wrocławia. Przyznawany jest on na okres dwóch lat. Certyfikat wpisuje się do rejestru prowadzonego przez Zespół Certyfikujący, a informacja o obiekcie, którego on dotyczy, umieszczona zostanie na stronie internetowej UM Wrocławia, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Straży Miejskiej Wrocławia.

Kierownictwo Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk zainicjowało szereg przedsięwzięć                       i przeprowadziło wiele inwestycji mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców budynków wybudowanych pod koniec lat 60 – tych. Wśród przykładów wdrożonych tam rozwiązań można wymienić m.in. zapory (szlabany) sterowane odpowiednim kodem wbijanym na klawiaturze sterownika lub z mieszkania lokatorów. Ponadto zainstalowano system, który otwiera zapory za pośrednictwem sygnału dźwiękowego. System ten dostosowano do potrzeb służb interwencyjno – ratunkowych, dostosowując parametry sterownika do częstotliwości dźwięku sygnałów radiowozów policyjnych, karetek pogotowia i wozów strażackich.

Kolejne rozwiązania, to bramy wejściowe do budynków, które zostały przeszklone, dając  osobie wchodzącej i wychodzącej możliwość widzenia tego, co dzieje się po drugiej stronie. Drzwi wyposażone zostały też w samozamykacze oraz instalację bramofonową. Wprowadzono oświetlenie wewnętrzne budynków (klatki schodowe) sterowane czujnikami ruchu. W newralgicznych częściach ciągów komunikacyjnych zainstalowano monitoring wizyjny oraz włączniki oddymiania. Na zewnątrz budynków zainstalowano dodatkowe oświetlenie.

Przestrzeń publiczna wokół nieruchomości jest systematycznie kształtowana. Drzewa i krzewy, które wcześniej zostały posadzone w sposób chaotyczny i nadmiernie się rozrosły, skutecznie uniemożliwiając obserwację terenu przy budynkach, obecnie są przycinane i kształtowane w taki sposób, aby nie zakłócały pola widzenia. Prowadzone działania dążą do tego, aby zieleń rosnąca wokół budynków była funkcjonalna, a jednocześnie by nie tworzyła „skutecznej” osłony dla potencjalnego sprawcy przestępstwa.

Certyfikowane budynki spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej. Zapewniono w nich prawidłowe warunki ewakuacji. Instalacje użytkowe w budynku są na bieżąco poddawane kontroli. Zapewniono również elementy potrzebne do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w tym drogi pożarowe do budynków, przeciwpożarowe wyłączniki prądu czy też oznakowanie lokalizacji najbliższych hydrantów zewnętrznych.
 Wprowadzono też „Kartę Budynku”, która również przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców opisanych w niej obiektów. Zawarte w karcie przez zarządców informacje pomogą przyspieszyć czas reakcji w przypadku awarii, zdarzeń oraz sytuacji niebezpiecznych. Mieszkańcy dzwoniący np. do dyspozytora miejskiego otrzymają pełną informację o kontakcie do odpowiednich służb w przypadku np. braku prądu, awarii kanalizacji czy też przeciekającego dachu. Jednak główną zaletą karty jest możliwość pomocy służbom – policji, straży pożarnej i pogotowiu ratunkowemu, w prowadzonych przez nich działaniach na terenie objętego kartą obiektu.
 Przykładem mogą być np. kody do domofonów zapisane w karcie, które pozwolą udającym się na miejsce ratownikom, szczególnie w nocy, szybko dostać się na teren budynku. Ponadto ułatwią one kontakt z zarządcą i osobami odpowiedzialnymi za budynek.

To tylko niektóre przykłady działań zrealizowanych na terenie obiektów objętych certyfikatem, na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. O „CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA” ubiegać się mogą zarządcy i właściciele nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Wrocławia (kluby, puby, hotele itp.), w których obiektach stosuje się rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa, np. posiadają odpowiednie systemy zabezpieczeń, w tym m.in. systemy zabezpieczenia przedmiotów wartościowych i pieniędzy, zabezpieczone są przez dozór fizyczny bądź elektroniczny, posiadają aktualne ubezpieczenie, spełniają warunki bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego.W okresie ważności Certyfikatu, Zespół Certyfikujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania audytów obiektu.

Komisja Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa

Komisja Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa

 Przewodniczący Komisji : Marek Leśniak

Członkowie Komisji :  Furtak Adam, Malitowski Łukasz, Rogala Stanisław, Siwek Szymon

Zadania Komisji:

1- kontakt z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową

2 - przeglądy Osiedla pod kątem porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej

3 - opracowywanie i realizacja propozycji mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

4 - opiniowanie projektów przepisów porządkowych

5 - opiniowanie wniosków o sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

6 - przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznych

7 - przygotowanie materiałów z zakresu prac komisji dla Rady i na spotkania

z mieszkańcami osiedla

8 - ocena realizacji wniosków i postulatów mieszkańców Osiedla