Pomysłowi i aktywni mieszkańcy borka

KOMISJA KULTURY CHCE  ZAINSPIROWAĆ  POMYSŁOWYCH  I AKTYWNYCH  MIESZKAŃCÓW BORKA

 

 

 Zielone światło może być hasłem zużytym, ale w tym wypadku jest naprawdę otwarciem drogi  dla nowoczesnego pojazdu- świadomego obywatelskiego działania na rzecz...no właśnie, czego?
Proszę o uważne przeczytanie  tej  krótkiej  wypowiedzi   w osiedlowym Informatorze  Rady Osiedla- jednostki pomocniczej Miasta Wrocławia, podsumowania dwóch szkoleń dla RO ,   które jest bardzo ważną informacją w kontekście naszych  możliwości wpływania na rzeczywistość.  Wszyscy wiemy, ze Polska ma unijne dotacje na różne projekty – i jednym z nich jest działanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od września 2010 r  Uchwała  Nr LIV/1554/10 Rady Miejskiej Wrocławia  i  Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r ( Dz.U. z 2010 Nr 234 poz 1536 z późn. zmianami) wkładają w ręce mieszkańców rzeczywiste narzędzie, którym do tych unijnych  funduszy  mogą sięgnąć. Pojawiło się bowiem hasło inicjatywy lokalnej, umocowane prawnie w tych  aktach , w tym zaś haśle mieszczą się obecnie  inwestycje i działania  określone przez obywateli, mieszkających na danym terenie, a wiec na terenie naszego Borka, którzy uznawszy, iż są niezbędne, występują z wnioskiem do  organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.  Z takim wnioskiem mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji  pozarządowej.
Inicjatywy lokalne w świetle nazewnictwa unijnego to tzw. projekty „miękkie” i projekty „twarde”.  Projekty „twarde” zostały określone w art. 19b Ustawy i są to   budowy, rozbudowy lub remonty dróg,  kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Ale uwaga-po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku , mieszkańcy partycypują finansowo w kosztach wnioskowanej przez siebie  inwestycji- we Wrocławiu  układa się to mniej więcej tak: w drogach-  w10%, w ochronie środowiska  - w 50%, w wodociągach – w 5%, w oświetleniu – w 15%, jeśli droga jest z oświetleniem- w 10%.  I te projekty twarde z powodzeniem realizowane są od dwóch lat w naszym mieście.
Natomiast projekty „miękkie” są jeszcze bardzo nieliczne.  Można powiedzieć, ze świadomość obywatelska w tej dziedzinie raczkuje mimo, że  jest na nią  przeznaczona  pula pieniędzy. Te projekty miękkie to: „ działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.”
Jak wiec zgłosić taki projekt , jak złożyć  wniosek?  Nie ma formalnego wzoru wniosku , wystarczy pismo grupy  mieszkańców i  określenie w nim programu i potrzebnego bużdżetu;  potrzebne jest, by cała grupa wnioskodawców podpisała to pismo lub powołała komitet organizacyjny inicjatywy i wyznaczyła pełnomocników.
Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa. Organizacją pozarządową może być  stowarzyszenie lub fundacja ( Stowarzyszenie może być zwykłe – do 15 osób, zgłoszone do Urzędu Miasta   i rejestrowe , zgłoszone do Sądu do  KRS) . Posiłkować się także można  Radą Osiedla. Co najważniejsze- jak założyć stowarzyszenie czy fundację- pomoże Wrocławskie  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 ;  wszystkie telefony  i podstawowe wiadomości  przygotowaliśmy  dla  Państwa w Radzie Osiedla , będą dostępne na dyżurach radnych lub po sesjach Rady.
Przykładowe kryteria, które Samorząd przyjmujący wniosek rozpatrzy to : udział finansowy wnioskodawcy, wkład rzeczowy w realizację inicjatywy lokalnej, zadeklarowany  wkład pracy społecznej , udział środków z budżetu miasta potrzebnych do realizacji inicjatywy, koszty eksploatacji,  jeśli wystąpią, ponoszone przez miasto po jej zrealizowaniu.
Korzystajmy wiec z tych nowych narzędzi, które dane są do ręki każdemu, kto zechce ich  użyć .  W wielu przypadkach  zyskując dobro dla siebie, będziemy przecież dawać je innym.  Powtarzając za  prezesem Fundacji Umbrella :  Czyż  nie jest to przejaw patriotyzmu  właśnie na dzisiejsze czasy?
Rada Osiedla ze swej strony w następnym informatorze zamieści ankietę osiedlowa  w celu sporządzenia  strategii dla osiedla na przyszłość. Będziemy tez zapraszać do udzielenia  wywiadu  przedstawicieli poszczególnych  grup mieszkańców ( max. do 10 osób z każdej grupy)– uczniów szkól podstawowych , średnich ,  studentów ,osoby pracujące w różnych zawodach w zakładach pracy  na terenie naszego osiedla  i  w domu, seniorów.
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  czekają na  pomysłowych i aktywnych mieszkańców Borka!

Arch. Ewa Barska